Sådan virker konceptet..

InvesteringsPleje er en alternativ investeringsfond, som udbyder sikre ejendomsinvesteringer i nybyggede boligudlejningsejendomme med god beliggenhed i og omkring Danmarks vækstbyer. Dette sikrer, med lav risiko, vores investorer positive, stabile og stærke afkast af deres likvide, passive formue.

Vi er sat i verden for at hjælpe din passive formue væk fra et scenarie, hvor den udhules af inflation og negative indlånsrenter i banken, til en passiv ejendomsinvestering, hvor du som investor får 7-10 % afkast af din investerede kapital. Du skal ikke røre en finger, idet InvesteringsPleje klarer alt for dig. Vi beder dig alene om at deltage i den årlige generalforsamling og modtage dit årlige udbytte fra investeringen.

Vi faciliterer den samlede ejendomsinvestering for investorkredsen. Vi kvalificerer velegnede boligudlejningsejendomme og gennemfører en yderst grundig juridisk, økonomisk og byggeteknisk due diligence. Her inddrager vi vores stærke netværk af samarbejdspartnere indenfor alle relevante felter, forinden et endeligt køb effektueres. InvesteringsPleje sørger for belåning, udlejning og drift af ejendommen i hele investeringens løbetid og til sidst gennemføres et samlet exit, hvorved investeringen afsluttes og alle investorer får udbetalt deres andel heraf.

Før investeringen

Vi foretager en grundig udsøgning af markedet og udvælger den absolut bedste investeringsejendom, markedet kan tilbyde. Vi foretager alle nødvendige undersøgelser i vores omfattende due diligence, som omfatter både økonomi, jura og byggeteknik.

Under investeringen

Vi forestår alt lige fra selskabsadministration til ejendomsadministration. Vores investorer overlader trygt samtlige arbejdsopgaver – store som små – i vores og vores leverandørers hænder. Du skal faktisk blot læne dig tilbage og lade os gøre arbejdet.

Efter investeringen

Vores investeringer har altid, som udgangspunkt, et udløb efter 10 år, hvor vi anbefaler investorkredsen et samlet exit. Her sælges ejendommen på markedet igennem vores netværk af dygtige erhvervsmæglere og provenuet deles iht. ejerandel. Herefter kan du enten investere på ny, i en ny case hos os, eller noget helt andet.

FAQ

Som semiprofessionel eller professionel investor kan du investere med følgende midler:
1. Selskabsmidler (aktie- eller anpartsselskab) hvor gevinsten ved salg af aktier er skattefri, så længe pengene forbliver i dit selskab.
2. Private frie midler, hvor gevinsten beskattes efter almindelige aktieavancebeskatningsregler.
3. Midler, som står i en pensionsordning, i et pengeinstitut. Investeringen må alene udgøre en vis procentdel af dine samlede pensionsmidler.
4. En kombination af frie midler og pensionsmidler i et pengeinstitut.
Investeringen i vores projekter er mindst 750.000 kr. og udbydes, som udgangspunkt, i ejerandele af mindst 10%.

Hvis du ønsker at sælge dine aktier i et projekt, har du flere muligheder:

Struktureret exit:
Uanset hvilket projekt du er investor i, tilbydes du strukturerede exit-muligheder. Som hovedregel er det hensigten, at et givent projekt sælges (tidligst fra år 5 og inden år 10), og at man laver et samlet exit. Salgstidspunktet afhænger dog i sidste ende af, hvornår prisen ved salg er attraktiv. Beslutningen om et endeligt salg drøftes i selskabet i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling.

Allerede efter år 5 skal InvesteringsPleje fremlægge for generalforsamlingen, hvad prisen – baseret på mæglervurderinger – vil være for et eventuelt salg af ejendommen(e). Generalforsamlingen stemmer herefter om, hvorvidt man ønsker et salg. En beslutning om salg skal vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Individuelt exit:
1: Dine aktier er omsætningspapirer og unoterede værdipapirer. Du kontakter InvesteringsPleje for et salg heraf. InvesteringsPleje udbyder dine aktier til de øvrige og/eller nye medejere af projektet, der får mulighed for at købe dine aktier. InvesteringsPleje modtager honorar på 5% af salgsprisen, hvis salget kan realiseres inden for seks måneder.

Lykkes det ikke InvesteringsPleje at sælge aktierne, betaler du ikke for servicen og det står dig derfor frit selv at finde en køber.

Som udbyder af investeringsprojekter har InvesteringsPleje registrering som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF).

FAIF-loven stiller flere krav til InvesteringsPleje og registreringen betyder også, at du er langt stærkere stillet, fordi der medfølger kontroller, der skal sikre:

– At der ikke påtages større risici end de, som den alternative investeringsfond har fastlagt
– At der, i de enkelte projekter, er likviditet til løbende afdrag af forpligtelser (gældsafvikling, depositar m.fl.)
– At opstillede processer og procedurer overholder gældende lovkrav
– At der er opstillet interne kontroller for at sikre overholdelse af gældende lovkrav

InvesteringsPleje er også forpligtet til at sikre, at der er indgået aftale med en godkendt depositar. Depositarens opgave er blandt andet at kontrollere pengestrømmene i de alternative investeringsfonde samt at sikre at salg og indløsning sker efter lovens regler og selskabets vedtægter.

Depositarens opgave er defineret i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og omfatter følgende:

– Kontrol af pengestrømme
– Opbevaring af fondens aktiver
– Sikring af at ethvert salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og annullering af andele følger gældende lov og vedtægter

Projekter

Når vi investerer, er det altid med baggrund i solide analytiske modeller, økonomiske nøgletal og stor indsigt i markedet. Mere end 40 års erfaring med ejendomme i alle fagets aspekter fornægter sig ikke. Det er det, du får, når du investerer med InvesteringsPleje.